ثمره روح القدس – بخش اول

  • ۷ فروردین ۱۳۹۶
  • امیل بدرویا

آدمی به سیرت است نه به صورت، انسانیت به کمال است نه به جمال. اگر ما امروز ادعا می کنیم که روح القدس در ما ساکن است باید در سیرت و صفات ما این مهم آشکار شود. برای این که بتوانیم هر روز بیشتر ثمره روح القدس را در زندگی خود ببینیم لازم است به این نکات توجه کنیم:

۱. تازه شدن و یا تبدیل یافتن تدریجی می باشد
۲. با روح القدس مخالفت نورزیم

این موعظه مقدمه ای است بر بررسی رساله به غلاطیان باب ۵ آیات ۲۲ و ۲۳ که در مورد ثمره روح القدس صحبت می کند.