مجموعه دروس در حال تهیه توسط مرکز الهیات مسیحی ایرانی.

شاگردسازی

امیل بدرویا

پنج مرحله رهبری

ادوین کشیش آبنوس